Dấu ngày tháng năm có nội dung

   2910
Trodat 2910
Dấu nội dung ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Call
 2210
Trodat 2210
Kích thước: 47x30mm
Dấu nội dung ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Nội dung quanh ngày tháng năm
Tình trạng :Call
 2226
Trodat 2226
Kích thước : 67x30mm
Dấu nội dung ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Nội dung quanh ngày tháng năm \
Tình trạng :Call
 1117
Trodat 1117
Dấu tiêu đề ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Call
 1117l
Trodat 1117L
Dấu tiêu đề ngày tháng năm chấm mực
Cao: 4mm
Dây tháng Tiếng Anh
Tình trạng : Call
 4729
Trodat 4729
Kích thước: 50x30mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 4727
Trodat 4727
Kích thước: 60x40mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 4mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 4726
Trodat 4726
Kích thước: 75x38mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 4mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
  4731
Trodat 4731
Kích thước: 70x30mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 46119
Trodat 46119
Kích thước: đường kính 19mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 2,8mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 46125
Trodat 46125
Kích thước: đường kính 25mm
Dấu nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 2,8mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 46130
Trodat 46130
Kích thước: đường kính 30mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
46140
Trodat 46140
Kích thước: đường kính 40mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 46145
Trodat 46145
Kích thước: đường kính 45mm
Dấu nội dán dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
  4724
Trodat 4724
Kích thước: 40x40mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
4750
Trodat 4750
Kích thước: 41x24mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 4mm
Nội dung bao quanh ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
 4813
Trodat 4813
Kích thước 26x9mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3.8mm
Nội dung phía trước ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng
4817
Trodat 4817
Dấu tiêu đề ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3.8mm
Tình trạng : Còn hàng
4822
Trodat 4822
Dấu tiêu đề ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 4mm
Tình trạng : Còn hàng
4850
Trodat 4850
Kích thước 25x5mm
Dấu dán nội dung ngày tháng năm mực sẵn
Cao: 3.8mm
Nội dung phía trên ngày tháng năm
Tình trạng : Còn hàng