Khắc dấu công văn đến/đi

Dấu trodat 4911P2 (14x38mm)