Khắc dấu đã thu/chi tiền

Dấu trodat 4911P2 (14x38mm)