Mẫu chữ thông dụng

Quý anh chị chọn mẫu theo hướng dẫn sau:
–  Bảng số, Cột, Hàng
Gồm mẫu chữ, mẫu chức danh và mẫu số
Trodat sẽ liên tục cập nhật thêm một số mẫu mới

Bảng 1

Bảng 2


BẢNG 3