Kích thước các loại dấu

  1. Kich thước dấu Dán nội dung
  2. Kich thước dấu Ngày tháng năm có nội dung
  3. .Kích thước dấu Số chấm mực