Dấu trodat 4913P2 ( 22x58mm)

Xem thêm bài viết khác

  • Dấu trodat 4911P2 (14x38mm)
  • Dấu trodat 3913 (22x58mm)
  • Dấu trodat 4912P4 ( 18x47mm)
  • Dấu trodat 4913P4 (22x58mm)
  • Dấu Trodat 4912P2 (18x47mm)
  • Dấu trodat 4911P4 (14x38mm)
  • Dấu Trodat 3912 (18x47mm)
  • Dấu trodat 3911 (14x38mm)